Zápis do školy

Informace pro zákonné zástupce týkající se zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2024/2025

Termín

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

ráda bych Vás informovala, že zápis dětí do 1. ročníku v naší škole proběhne 16. 4. 2024 v čase od 15:00h do 18:00h, v souladu se zákonem 561/2004 §36 odst.4.

Rezervovat čas si můžete na telefonním čísle 777 431 326 denně v čase od 7:30h do 13:30h.

K zápisu, který proběhne prezenční formou, se dostaví rodiče nebo zákonní zástupci spolu s dítětem, které splňuje zákonné podmínky dle § 36 odst. 3 školského zákona pro přijetí do první třídy základní školy, tedy děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

Organizace a průběh zápisu

Zápis proběhne formou příjemného přátelského rozhovoru pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem v přítomnosti zákonných zástupců, potrvá nejvýše 20 minut. Rozhovor bude zaměřen na motivování dítěte pro školní docházku a orientační posouzení jeho školní připravenosti, a to formou hry a zábavných činností včetně využití interaktivní tabule.

Předškoláci místní MŠ naši školu již navštívili a seznámili se s budoucími spolužáky a rodinným prostředím naší školy, ve které klademe důraz především na individuální přístup k žákům, využívání moderních výukových pomůcek a programů, dbáme na příjemné klima ve třídách a vzájemný respekt a spolupráci mezi žáky.

 

Kritéria pro přijetí

 1. Dítě s trvalým pobytem v obci Boršice u Blatnice, a to až do povolené kapacity školy.
 2. Do školy musí být podle zákona zapsáno každé dítě, které dovrší k 31. 8. 2024 věku šesti let (děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018) včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.
 3. Pokud byl dítěti udělen odklad školní docházky (v roce 2023), přijdou zákonní zástupci   k zápisu znovu. Mohou přijít i ti, kterým odklad vystavila i jiná škola (doloží rozhodnutí o odkladu školní docházky).
 4. Do 1. ročníku mohou nastoupit i pětileté děti. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června jsou doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.
 5. V případě cizinců je nutné doložit kopii dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského zákona. (prokázání statutu rezidenta)a na jaké adrese je dítě/žák přihlášen/o.
 6. Zákonný zástupce přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se z vážných důvodů nebude moci k zápisu dostavit (např. nemoc).
 7. K zápisu se mohou dostavit též zákonní zástupci s dětmi z okolních obcí, a to až do povolené kapacity školy.

 

Dokumenty potřebné k zápisu

 • žádost o přijetí vyplněná a podepsaná zákonnými zástupci (2x)
 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte – originál, 1x kopie
 • zápisní list    
 • v případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese;
 • rozhodnutí o odkladu školní docházky, pokud bylo v minulém roce vydáno
 • v případě žádosti o odklad: žádost o odklad, doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky, doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky, rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce (podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa)
 • Dokumenty a doporučení pro zákonné zástupce ke stažení naleznete na www.zsborsice.eu v sekci ŠKOLA - Formuláře ke stažení. 

 • Dokumenty lze doručit následujícími způsoby:
 1. osobní podání (v den zápisu nebo i dříve do rukou ředitelky školy)
 2. do datové schránky školy 2yumjuf do termínu 16. 4. 2024
 3. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nelze jen poslat prostý email!) v termínu do 16. 4. 2024
 4. poštou (rozhodující je datum podání na poštu)

Každé dítě dostane u zápisu registrační číslo. Seznam registračních čísel přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn na webu školy po ukončení správního řízení. Rozhodnutí o přijetí bude zveřejněno (nejpozději) 4. 5. 2024 na webu školy a na vývěsce školy pod registračním číslem, které obdržíte při podání žádosti o přijetí.

Rozhodnutí o udělení odkladu bude zákonným zástupcům předáno do vlastních rukou nebo zasláno doporučeně poštou. Případné rozhodnutí o nepřijetí Vám bude doručeno doporučeně poštou.

 

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na čísle 777 431 326.

 

Na Vaše děti se všichni  již moc těšíme!

 

Mgr. Jitka Simerská

ředitelka ZŠ Boršice u Blatnice