Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů

V souvislosti s přijetím Všeobecného nařízení EU o ochraně osobních údajů, které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany Základní školy Boršice u Blatnice, příspěvková organizace, se sídlem: 687 63 Boršice u Blatnice 58, tel.: 777431326, e-mail: zsbublat@seznam.cz, www.zsborsice.eu, IČO: 75022583, Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany základní školy, ve vztahu ke kterým je základní škola v pozici správce. 

Základní škola jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Kontaktní údaje pověřence:  e-mail Jaroslavslechta@seznam.cz 

                                                Mgr. Jaroslav Šlechta, 687 04 Košíky 177

Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme?

 Zákonní zástupci: Osobní údaje, které o Vás a Vašich dětech v průběhu vzdělávání zpracováváme, jsou zejména: 

jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, adresa přechodného pobytu, rodné číslo, datum narození, státní občanství, předchozí působiště nově přijatého žáka, druh a resortní identifikátor školy, v níž se žák vzdělával před přijetím do organizace, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce, adresa trvalého bydliště zákonného zástupce, telefonní číslo zákonného zástupce, e-mailová adresa zákonného zástupce, kód specifické potřeby učení, informace o individuálním studijním plánu, pedagogická podpora, fotografie, audio a videozáznam, informace o zvláštním stravovacím režimu, zdravotní omezení s ohledem na typ vykonávané školní a mimoškolní činnosti, alergie, jméno a příjmení, titul zákonného zástupce oprávněného žáka vyzvedávat, případně jiné osoby s tímto oprávněním. 

Tyto údaje jsou nutné v souvislosti se vzděláváním Vašeho dítěte v této základní školy, s jeho stravováním, pobytu ve školní družině a účastí na mimoškolních a zájmových akcích. 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás nebo vznikají v průběhu vzdělávání Vašeho dítěte v této základní škole. 

Ostatní osoby: Osobní údaje, které o Vás zpracováváme, jsou zejména: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo bankovního účtu, IČO, DIČ. 

Tyto údaje jsou nutné v souvislosti s naším vzájemným obchodním nebo jiným vztahem. 

Osobní údaje získáváme přímo od Vás z Vašich faktur nebo nabídek nebo vizitek.

 

Jak Vaše osobní údaje využíváme? 

Vaše osobní údaje využíváme zejména: 

• pro vedení povinné dokumentace školy; 

• pro vedení účetnictví; 

• pro prezentaci školy; 

• plnění uzavřené smlouvy a její archivace, s tím související ochrana práv naší školy; 

• statistické účely; 

• plnění zákonných povinností. 

Vaše osobní údaje uchováváme jen, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování nebo zákonná povinnosti uchovávání dokladů (školský zákon, zákon o archivnictví, zákon o účetnictví)

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů 

Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat, protože: 

• je to nezbytné pro účely vzdělávání (školský zákon); 

• je to oprávněný zájem školy (prezentace školy) 

• zpracování je na základě Vašeho souhlasu; 

Komu poskytujeme Vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: 

• orgánům, kterým máme povinnost poskytovat osobní údaje, policie a jiných orgánů dohledu, soudů a orgánů činných v trestním řízení; 

• poskytovateli, který nám poskytuje služby související se školní matrikou nebo s programem pro stravování. 

Jaká jsou Vaše práva? 

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte: 

• právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva (k tomu slouží i tento dokument); 

• právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany základní školy; 

• právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů; 

• právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (a) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (b) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (c) jste oprávněně namítali vůči jejich zpracování; (d) byly zpracovány nezákonně; nebo (e) musejí být vymazány podle právních předpisů; 

• právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (a) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (b) zpracování je protizákonné; (c) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (d) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy; 

• právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme pro účely našich oprávněných zájmů; 

• právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

Jak chráníme Vaše osobní údaje?

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Potřebujete další pomoc? 

Pokud máte otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů nebo potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc, obraťte se prosím na odpovědnou osobu základní školy pro oblast ochrany osobních údajů, a to elektronicky na adrese Jaroslavslechta@seznAM.CZ nebo písemně na výše uvedené adrese.

 

Ochrana osobních údajů

V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo s obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem: Mgr. Jaroslav Šlechta, Jaroslavslechta@seznam.cz

Poučení o právech zákonných zástupců žáků školy při zpracování osobních údajů

Základní škola Boršice u Blatnice, příspěvková organizace, se sídlem: 687 63 Boršice u Blatnice 58, tel.: 777431326, e-mail: zsbublat@seznam.cz, www.zsborsice.eu (dále jen “správce”) zpracovává osobní údaje dětí/žáků a jejich zákonných zástupců (dále jen “subjekt údajů”), těmito osobními údaji jsou například jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, kontaktní údaje, údaje o prospěchu žáka a další. Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě zákonných povinností, na základě oprávněného zájmu správce či jiné osoby a na základě souhlasu subjektu údajů. Podrobný výčet všech zpracovávaných osobních údajů je uveden v dokumentech “záznamy o zpracování osobních údajů”, který vypracoval správce v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.

V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů má subjekt údajů tato práva

  • požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům,

  • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,

  • podat stížnost u dozorového úřadu,

  • získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány,

  • znát následující informace: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

  • poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů)

  • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají;

  • s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;

  • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje.

  • právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

ZÁZNAMY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - k nahlédnutí u správce viz. níže:

Jméno a kontaktní údaje správce:   Základní škola Boršice u Blatnice, příspěvková organizace, se sídlem: 687 63 Boršice u Blatnice 58, tel.: 777431326, e-mail: zsbublat@seznam.czwww.zsborsice.eu Mgr. Jitka Simerská, mail: zsbublat@seznam.cz, tel: 777431326, IČO: 75022583  

Jméno a kontaktní údaje pověřence:   Mgr. Jaroslav Šlechta, Jaroslavslechta@seznam.cz

Kontaktní údaje dozorového úřadu:  Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7