Školní poradenské pracoviště

Poradenské služby včetně vedení agendy žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na naší škole plně funkční, zastřešuje je ředitelka školy společně se speciální pedagožkou.

Škola úzce spolupracuje s PPP v Uherském Hradišti, s Mgr. Sylvou Gryčovou a Mgr. Vladimírou Šmídkovou, která v tomto roce pro rodiče předškoláků poskytla přednášku o školní zralosti. Hlavní součástí činnosti PPP je přímá práce s dětmi a žáky škol a školských zařízení ve věku od 3 let do ukončení středního, resp. vyššího odborného vzdělání a s jejich rodiči, a to zejména formou individuální péče, ale i formou skupinové práce. Důležitou součástí každodenní poradenské reality je spolupráce se školami, jednotlivými pedagogy, výchovnými poradci, metodiky prevence, vedením škol. Na základě doporučení PPP je volena nebo upravována vzdělávací cesta žáků (především žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných a mimořádně nadaných). Při vedení dětí a žáků PPP aktivně ovlivňují proces přijímání a upevňování poznatků, postojů a hodnotové orientace (volba vhodného učebního stylu, rodinná terapie apod.). Poskytují činnosti diagnostické, poradenské, přednáškové, dle kapacitních možností i terapeutické a reedukační. 

Pedagogicko-psychologická poradna, pracoviště Uherské Hradiště – Katalog sociálních služeb (mesto-uh.cz)