Základní škola Boršice u Blatnice

Základní škola
Boršice
u Blatnice

734 277 807

777 431 326

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Škola je situována do středu obce. Spolu s kostelem tvoří historickou dominantu vesnice.

Školní budova byla postupně od roku 1990 rekonstruována. Byla vyměněna krytina střechy, všechna okna, vchodové dveře, byly zbudovány nové stropy v 1. poschodí, nová omítka na celé budově a provedena asanace vlhkosti zdiva. Kotelna na tuhá paliva byla nahrazena plynovou kotelnou. Uvnitř budovy byly zrenovovány všechny podlahy, dále byla provedena rekonstrukce vodo-kanalizace a  elektroinstalace. Na střeše je nová krytina a po zateplení budovy také nová fasáda. Byla též provedena modernizace sociálních zařízení, výměna podlahy v horní třídě. Dokončena je výměna svítidel v celé budově. Proběhla úprava okolí školy. Nyní využíváme novou venkovní učebnu obklopenou zelení, která je vybavena lavičkami a tabulí. Žáci zde pěstují v pracovních činnostech různé druhy bylinek a zeleninu.

Výuka probíhá ve třech kmenových učebnách a  odborné učebně informatiky, která je v odpoledních hodinách využívána jako školní družina. Každá třída je vybavena interaktivní tabulí. Nově disponujeme nejmodernější pojízdnou multidotykovou interaktivní tabulí s množstvím interaktivních učebnic a výukových programů. Ve škole se vyučuje hře na klavír, flétnu, housle a kytaru. Nabízíme kroužky pohybové, jazykové, výtvarné a taneční.

Pro žáky slouží také tělocvična, přilehlé venkovní sportovní hřiště a  atrakcemi vybavené dětské hřiště plné zeleně.

Našim žákům nabízíme rodinné prostředí ve škole, ve kterém klademe důraz především na individuální přístup, kvalitní vzdělání, využívání moderních výukových pomůcek a programů, dbáme na příjemné klima ve třídách a vzájemný respekt.