Základní škola Boršice u Blatnice

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Základní škola Boršice u Blatnice

608 775 730 ředitelství

734 277 807 sborovna

Boršice u Blatnice čp. 58

687 63

Historie školy

Počátky školy v Boršicích můžeme klást už do začátku 18. století. Svědectvím o ní je tzv. Boršický kancionál.

Novým impulsem pro zdejší školství bylo zřízení lokálie v r. 1781. Její zakládací listinou bylo zřízeno i trvalé místo učitele. Škola byla umístěna na čísle 59. Nejstarším učitelem byl Ondřej Veselý. Díky neúnavnému úsilí dalšího učitele Františka Šťastného bylo docíleno výstavby nové školy na č. 58 v r. 1850.

Malá jednotřídní škola brzy nestačila značnému počtu žactva, a proto byla postupně rozšiřována na dvoutřídní a trojtřídní. K stavebnímu rozšíření školy došlo v r. 1904 a v r. 1942 byla škola elektrifikována. V r. 1936 došlo k jednání o zřízení samostatné měšťanské školy. Vlivem válečných událostí se však stavba neuskutečnila a byla pouze rozšířena stávající budova národní školy. Do měšťanské školy chodili žáci do sousedních vesnic.

V roce 1980 bylo ředitelství zdejší školy zrušeno. Škola byla organizačně přičleněna ke spádové škole v Dolním Němčí. Ve škole se vyučovala pouze jedna třída se spojeným 1. a 2. ročníkem. K novému obnovení ředitelství došlo v roce 1990. Škola se postupně od této doby rozšiřovala na tři třídy, ve kterých se učilo pět ročníků 1. stupně ZŠ s přibližně  50 žáky.

Od roku 2003, díky nepříznivému populačnímu vývoji, žáků postupně ubývalo.

V současné době naši málotřídní základní školu  navštěvují  žáci 1. – 5 . ročníku.